Poniżej zamieszczono dokumenty jakościowe dla naszych produktów:

Wychodząc naprzeciw wymaganiom prawnym w zakresie wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu, jest nam miło poinformować naszych klientów, że firma MECH-BUD S.A. przeszła pomyślnie proces certyfikacji systemu Zakładowej Kontroli Produkcji betonu towarowego oraz uzyskała certyfikat nr 157-UWB-236 wydany przez Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Sp. z o. o. (jednostka akredytowana AC 157).

Zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 oraz z 2018 r. poz. 650) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Inwestycji z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym wraz z późniejszymi zmianami, każdy producent wyrobu budowlanego wymienionego w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia, jest zobowiązany:

  • sporządzić krajową deklarację właściwości użytkowych przy wprowadzaniu do obrotu lub udostępnianiu na rynku tego wyrobu budowlanego
  • oznakować wyrób budowlany znakiem budowlanym poprzez umieszczenie w sposób widoczny, czytelny i trwały, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do tego wyrobu. Jeżeli umieszczenie znaku budowlanego w sposób określony w ust. 2 nie jest możliwe z uwagi na wielkość lub charakter wyrobu budowlanego, znak budowlany umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach towarzyszących wyrobowi.

Beton towarowy został ujęty w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Inwestycji z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym wraz z późniejszymi zmianami. Tym samym każdy producent ma obowiązek dokonania odpowiedniego oznakowania wyrobu oraz sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych.

Zapraszamy do wyszukania oraz pobrania krajowej deklaracji właściwości użytkowych (KDWU)
na wyroby budowlane, które dostarczyliśmy na Państwa budowę.